กิจกรรม CSR
ป้องกันไข้เลือดออก

โรคไข้เลือดออกนับเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทยตลอดมา เพราะไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อโดยมียุงลายเป็นพาหะ ที่สร้างความสูญเสียชีวิต ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากโรคนี้มีแนวโน้มการระบาดในช่วงฤดูฝนของทุกปี ดังนั้นบริษัทสยาม เซอร์วิส แอนด์ คอนซัลแทนซี่ ได้ตระหนักถึงสุขภาพ พนักงาน  จึงได้ดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกให้ประสบผลสำเร็จ โดยได้ความร่วมมือจากเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี   ได้เข้ามาฉีดพ่นไล่ยุงลายและแหล่งเพาะพันธ์ ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกที่มีมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ยังเฝ้าระวังแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย โดยมีการเติมทราย อะเบต ในแหล่งที่มีน้ำนิ่ง ที่ใช้สำหรับอุปโภคอีกด้วย