กิจกรรม CSR
CSR (Corporate social Responsibility)

กิจกรรมที่บริษัทสนับสนุน และพยายามจะทำให้ดีที่สุด เพื่อชุมชนรอบข้างของเรา ทั้งในการช่วยเหลือซ่อม สร้าง บริจาคทุนเพื่อการศึกษา หรือสิ่งของในยามปกติ ปีละ 2 ครั้ง หรือในยามทุกข์ยากจากภัยพิบัติต่างๆ ที่เราพอจะช่วยเหลือได้เราพร้อมจะช่วยเหลือสนับสนุนชุมชนทุกช่องทาง ผ่านกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ ปันสุข