กิจกรรม CSR
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

กิจกรรมทำความสะอาดชายหาดเกาะช้าง ในครั้งนี้ พนักงานบริษัท จัดขึ้น เพื่อรณรงค์ลดปัญหาขยะจากทะเล ที่ถูกคลื่นพัดพาตามชายหาดเกาะช้าง เป็นการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้มีความเป็นระเบียบ สวยงาม พร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเยือนในช่วงฤดูการท่องเที่ยวทางทะเล และเกาะต่าง ๆ ของอำเภอเกาะช้าง