กิจกรรม CSR
ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

วันที่ 7 ธ.ค. 64 ที่ผ่านมา แองโก เอเชีย จำกัด  จับมือพันธมิตร บริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จำกัด (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ยูเอซีเจ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำกัด ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ “Transparency of Aluminium Can Closed-Loop Recycling” โดยมี คุณรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการจัดทำระบบรีไซเคิลกระป๋องอลูมิเนียมใช้แล้วแบบครบวงจรในประเทศไทย เป็นต้นแบบการนำขยะกระป๋องอลูมิเนียมใช้แล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่โดยผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มกระป๋องอลูมิเนียมใบใหม่อีกครั้ง (Can to Can) เพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวมและการคัดแยกเพื่อพัฒนาคุณภาพของกระป๋องอลูมิเนียมใช้แล้ว รวมถึงเพิ่มอัตราการรีไซเคิล (Recycling Rate) และสัดส่วนการใช้วัสดุรีไซเคิล (Recycled Content) ในการผลิตประป๋องอลูมิเนียม

โครงการนี้สอดคล้องไปกับแผนการดำเนินงานบันทึกความร่วมมือ (MOU) ส่งเสริมการผลิตบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มที่สามารถรีไซเคิลได้ รวมถึงเป็นไปตามหลักความรับผิดชอบของผู้ผลิต หรือ EPR (Extended Producer Responsibility) ที่ผู้ผลิตมีหน้าที่ต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรชีวิตของบรรจุภัณฑ์ตั้งแต่การออกแบบ การกระจายสินค้า การรับคืน การเก็บรวบรวม และการนำกลับมาใช้ใหม่ และตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนของแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio Economy Circular Economy Green Economy: BCG Model) หรือโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน