กิจกรรม CSR
ตรวจสุขภาพประจำปี

บริษัท เล็งเห็นว่า พนักงานเป็นแรงขับเคลื่อน ในการดำเนินกิจกรรมของบริษัท สุขภาพของพนักงานเป็นหนึ่งในบริษัทที่ต้องดูและรักษาสุขภาพของพนักงานให้มีสุขภาพที่ดี ทั้งร่างกายและจิตใจ บริษัทจึงให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานทุกคน ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพในปัจจุบันหรือในอนาคต เพื่อเป็นการป้องกัน สุขภาวะที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต