กิจกรรม CSR
CSR โรงเรียนบ้านหุบบอน

บริษัทฯสนับสนุนกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชน ร่วมมือกับชุมชนในพื้นที่เพื่อเกิดกิจกรรมที่ตอบสนองต่อต่อชุมชน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สารเสวนากับผู้นำชุมชน หารือปัญหาความเสี่ยงในชุมชนในด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ชุมชนในพื้นที่เป็นชุมชนที่แข็งแรงในอนาคตต่อไป