COMPANY POLICY

ORDER OF FACTORY No. 001/2022
Subject : Code of Conduct (จรรยาบรรณ และ ข้อพึงปฏิบัติของพนักงาน)


ORDER OF FACTORY No. 002/2022
Subject : Labor Rights Policy (นโยบายด้านมาตรฐานแรงงานไทย และความรับผิดชอบต่อสังคม)

ORDER OF FACTORY No. 003/2022
Subject : Human Rights Policy (นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน)

คำสั่งโรงงานที่ 004/2565
เรื่อง : มาตรการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ (Sexual Harassment Prevention)

คำสั่งโรงงานที่ 005/2565
เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

ORDER OF FACTORY No. 006/2022
Subject : Anti Corruption Policy (นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น)

คำสั่งโรงงานที่ 005/2565
เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

คำสั่งโรงงานที่ 005/2565
เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

คำสั่งโรงงานที่ 005/2565
เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

Anglo Asia Trading (Singapore) Pte. Ltd.
Subject : Data Protection Notice